11 months ago

Publikacja – szkolenia z informatyki

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http read more...11 months ago

Decyzja – szkolenia z turystyki

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...