1 month ago

Publikacja – szkolenia z informatyki

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http read more...

1 month ago

Decyzja – szkolenia z turystyki

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 month ago

Informacja – szkolenia z mentoringu

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttp://menedzerskie24 read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z adrogologii

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”